Služby

Virtuálny CFO

Virtuálny CFO (Chief Financial Officer – finančný riaditeľ, zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii/podniku) je priamočiary spôsob ako získať kompetentnosť a prehľad skúseného finančného manažéra bez potreby ho zamestnávať.

S našou podporou sa budete môcť rozhodovať slobodne, s využitím dát. Bez potreby investovať do špecializovaných SW nástrojov, nemusíte hľadať a zamestnávať drahého špecialistu.

S naším virtuálnym CFO získate dokonalý prehľad o podnikaní.

Expertné služby v oblasti podnikových financií, firemného plánovania, reportingu | dataquest.sk

Cenník služieb

Začíname

Úvodný balík služieb pre nových klientov obsahuje všetky počiatočné analýzy.

INTRO analýza

základné služby
2 490
 • analýza histórie (optimálne 12 mesiacov)
 • pilotné spracovanie manažérskej výsledovky
 • jednorazový report obchodu
 • príprava ročného plánu
 • návrh na zmenu procesov
PRE NOVÝCH

Pokračujeme

Vďaka pravidelným online reportom budete každý mesiac v obraze.

Online cloud reporting

mesačné online analýzy
990 mesačne
 • všetky základné služby z balíka INTRO analýza
 • bezpečný online reporting cez mobil/PC
 • automaticky generovaná manažérska výsledovka
 • osobná odborná konzultácia výsledkov každý mesiac

Hľadáte niečo špecifické?

Pre špecifické prípady máme pripravené individuálne služby na mieru.

CFO na mieru

pre špecifické firmy
individuálna
ponuka
 • automatizácia reportingu obchodu
 • predpoveď výsledkov hospodárenia
 • modelovanie zisku
 • podpora pre zákazkovú výrobu
 • dátová samoobsluha (získavate vlastné BI riešenie)

INTRO Analýza

Jednoduchá cesta, ako zmeniť pohľad na ekonomiku biznisu

1/ Základné dáta

Vypýtame si historické údaje (účtovníctvo, minimálne posledných 12 mesiacov, lepšie za celý ukončený rok + ten aktuálny) a porozprávame sa o fungovaní vášho biznisu, cieľom je získať základný prehľad o hospodárení a spôsobe, akým dnes zbieráte údaje.

2/ Manažérska výsledovka

Z poskytnutých údajov pripravíme novú manažérsku výsledovku vášho biznisu, ktorá bude reflektovať inovovaný koncept nazerania na ekonomiku firmy a naplníme ju reálnymi dátami.

3/ Kompletné dáta

K vytvoreniu uceleného názoru si potrebujeme doplniť informácie o vašich zákazníkoch, zákazkách, segmentoch, apod. Potrebujeme si pozrieť dáta obchodu, napríklad z vašich CRM, z e-shopového systému a/alebo objednávkového systému.

4/ Ročný plán

V tomto okamihu môžeme spolu s vami prikročiť ku príprave ročného plánu. Cieľom je naplánovať všetky potrebné zdroje k realizácii vašich zámerov a predstáv – spolu vyplníme dáta v našej aplikácii, z nich vygenerujeme plán, ktorý sa stane základom pre dosiahnutie vašich cieľov.

Teraz bude zrejmé, ako by mal vyzerať plán vášho biznisu na najbližších 12 mesiacov. Plán môžete použiť, aby ste si počas roka overili, či sa pohybujete smerom k plánovanému výsledku alebo sa odchyľujete.

Čo získate vďaka INTRO analýze?

Základný ONLINE reporting

Pravidelné konzultácie a analýzy, s ktorými budete vedieť všetko potrebné.

1/ Pravidelný online reporting

Naša spolupráca pokračuje a my pre vás pravidelne, na mesačnej báze, analyzujeme vaše výsledky a dáta. Okrem toho, vám spočítame manažérsku výsledovku a poskytneme naše skúsenosti pri interpretácii výsledkov a (ako to už zvykne bývať) analýze odchýlok od plánu. V prípade, že zistíme, že plán nereflektuje nové skutočnosti, aktualizujeme ho.

2/ Automatizácia výsledovky a výstupov

Všetky analýzy, vrátane manažérskej výsledovky budete mať k dispozícii v prehľadnej grafickej podobe. Vďaka cloudovému riešeniu sa k nim dostanete kedykoľvek cez váš mobil alebo notebook.

Čo získate vďaka ONLINE reportom?

Riešenie na mieru

Ponúkame aj individuálne riešenia vašich špecifických požiadaviek.

1/ Automatizácia reportingu obchodu

Nastavíme automatické služby v rámci IT systémov, aby sa vám automaticky aktualizovali obchodné dáta. Jednoducho ich budete sledovať pomocou pripravených prehľadov (dashboardov).

2/ Predpoveď hospodárskeho výsledku

Nastavíme pravidelný odhad hospodárskeho výsledku pomocou metódy odhadovania budúcich výnosov a nákladov.

3/ Modelovanie zisku

Zaujíma vás hospodársky výsledok pri potenciálnom raste objemu výnosov a s existujúcim nastavením zdrojov – fixných nákladov? Ako sa pohne zisk, ak vám narastú jednotkové variabilné náklady alebo sa skokovo zmenia fixné náklady? Chcete sa pripraviť na výplatu koncoročných odmien alebo optimalizovať zisk alebo stratu s dostatočným predstihom? Prinášame funkcionalitu modelovanie hospodárskeho výsledku ako nadstavbu pre pokročilých.

4/ Alokácia réžie

Správne priradenie režijných nákladov, ktoré spravidla tvoria 30-50% celkových nákladov k jednotlivým produktom, zákazkám alebo zákazníkom je kľúčové pre správne, strategické rozhodovanie o zmenách produktových alebo zákazníckych mixov. Ponúkame realizáciu projektov alokácie réžie modernými metódami napr. ActivityBasedCosting a pod.

5/ Cenotvorba

Na základe analýzy vášho biznis modelu, vašich nákladov a konceptu krycieho príspevku vám pomôžeme správne nastaviť cenové kalkulácie vašich produktov a služieb do ponúk pre vašich zákazníkov.

6/ Projekty

Ponúkame v praxi overenú aplikáciu na riadenie projektov (kalkulovanie rozpočtu, plánovanie, zmenové riadenie rozpočtu, kapacitné plánovanie zdrojov a finančné modelovanie zákazky).

7/ Zákazková výroba

V prípade, že doba realizácie zákazky od jej objednania do termínu dodania presahuje jedno účtovné obdobie, vieme vám pomôcť s nasadením účtovnej metódy “zákazková výroba”. Ide o špeciálne priebežné účtovanie výnosov v závislosti na percente dokončenia zákazky. Takto sa plánovaný zisk alebo strata prejavuje v účtovníctve počas celej doby realizácie zákazky.

8/ Cash flow

Ponúkame automaticky aktualizované reporty o stave bankových účtov, stave a vývoji pohľadávok a záväzkov a predikcii ich preklopenia na príjmy a výdaje na základe termínov splatnosti.

Máte záujem o riešenie na mieru?

Návrat hore